Rozwiązanie i likwidacja spółki
Kancelaria świadczy kompleksową pomoc zarówno w procesie likwidacji jak i upadłości spółki.  
Pomagamy także w uwolnieniu się członków zarządu od odpowiedzialności za długi spółki, lub ochronić ich majątki.
Zapraszamy do zapoznania się z ogólnym trybem postępowania. Wszelkie szczegóły uzależnione są od konkretnej sytuacji spółki i przedstawiane są na początku współpracy

Czym jest likwidacja, a czym upadłość spółki?
Likwidacja, to zakończenie działalności spółki. Oznacza, że podmiot gospodarczy przestaje istnieć. Proces zamknięcia wszystkich spraw i spieniężenie majątku firmy okazuje się z różnych względów najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Podczas likwidacji członkowie zarządu spółki wykonują wszelkie czynności i spisują sprawozdania, które doprowadzą do całkowitego zamknięcia działalności gospodarczej.
Z kolei upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.
Upadłość jest przymusowa w takim znaczeniu, że aby uniknąć odpowiedzialności finansowej za długi spółki, należy we właściwym czasie zgłosić wniosek o upadłość.
Upadłość przeprowadza syndyk pod nadzorem sądu.
Głównymi różnicami pomiędzy likwidacją, a upadłością firmy jest sposób prowadzenia procedury – w przypadku całkowitego zakończenia działalności czynności wykonują wspólnicy, a przyczyny mogą wynikać zarówno z umowy, jak i z ustawy, podczas gdy w przypadku niewypłacalności dłużnika proces prowadzi sąd upadłościowy i ustawa jest ogłaszana w stosunku do podmiotu, który zaprzestaje spłacać swoje zobowiązania.
Czynności niezbędne do rozwiązania i likwidacji spółki:
- uchwała o rozwiązaniu spółki, - wyznaczenie likwidatora i zgłoszenie otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego, - przedstawienie bilansu likwidacyjnego do zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników, - ogłoszenie w MSiG i wezwanie wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności, - wsparcie przy zakończeniu bieżących spraw spółki i podziale majątku (zakres ustalany indywidualnie z Klientem), - przygotowanie uchwał zgromadzenia wspólników w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego i udzielenia likwidatorom absolutorium.
Zgłoszenie likwidacji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), w tym:
- przygotowanie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru, - złożenie kompletu dokumentów we właściwym sądzie, - reprezentacja przed Sądem Rejestrowym (na życzenie Klienta), - bieżący kontakt telefoniczny z sądem po złożeniu wniosku, - ew. wniosek o przyspieszenie postępowania.