mediacje


Kancelaria świadczy usługi mediacyjne w zakresie:
 • sporów cywilnych,
 • sporów rodzinnych,
 • sporów gospodarczych,
Zakres mediacji - czyli w jakich sprawach można zawrzeć ugodę przed mediatorem?

Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, tj. w sprawach, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron. Zawarcie ugody, a tym samym prowadzenie mediacji, jest więc możliwe np. w sprawach o:

 • zapłatę,
 • zniesienie współwłasności,
 • dział spadku,
 • podział majątku wspólnego,
 • należności ze stosunku pracy,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny,
 • zaspokojenie potrzeb rodziny,
 • alimenty,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem.
W sprawach o rozwód i separację, celem mediacji może być ugodowe rozwiązanie kwestii dotyczących:​
 • zaspokojenia potrzeb rodziny,
 • alimentów,
 • sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej,
 • kontaktów z dziećmi,
 • spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.
Mediacja może także odgrywać istotną rolę w opracowywaniu przez strony porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Strony mogą bowiem w sposób bardzo szczegółowy i uwzględniający ich indywidualną sytuację określić między innymi:​
 • miejsce zamieszkania dziecka,
 • sposób utrzymywania kontaktów
 • udział w rozstrzyganiu o istotnych sprawach dziecka, w szczególności w zakresie wyboru szkoły, profilu nauki, opieki zdrowotnej, zasad pokrywania kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Czym jest ugoda i czy jej zawarcie jest obowiązkowe?

Ugoda jest umową zawartą przez uczestników postępowania mediacyjnego, kończącą istniejący pomiędzy nimi spór.​Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym i może być dochodzona w drodze egzekucji komorniczej.​Uczestnicy mediacji nie są zobowiązani do zawarcia ugody i mogą zrezygnować z postępowania mediacyjnego na każdym etapie. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody, strony nie są związane propozycjami wzajemnych ustępstw, czy oświadczeniami składanymi przed mediatorem i nie mogą się na nie powoływać w trakcie dalszego postępowania. Niezawarcie ugody nie powoduje dla stron uczestniczących w mediacji żadnych negatywnych konsekwencji. Strony mogą nadal dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.​

Świadczenie 500+ na podstawie ugody zawartej przed mediatorem
W celu otrzymania świadczenia 500+ osoby samotnie wychowujące dzieci muszą wykazać tytułem wykonawczym uprawniającym do alimentów.Tytułem wykonawczym uprawniającym do alimentów może być m.in:
 • wyrok sądowy w sprawie o alimenty,
 • ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd.
Praktyka pokazuje, że najkorzystniejszą formą ustalenia alimentów jest ugoda zawarta przed mediatorem,. Zarówno w przypadkach gdy rodzice dziecka sami osiągnęli płaszczyznę porozumienia w kwestiach alimentów na rzecz małoletniego ale potrzebują w tym zakresie stosownego tytułu wykonawczego, jak i w sytuacjach gdy strony potrzebują osoby trzeciej która pomoże im wypracować porozumienie w tej kwestii.Zawarcie ugody, przy udziale mediatora, powinno udać się na jednym spotkaniu. Jeżeli większość ustaleń zostanie poczyniona wcześniej całe postępowanie mediacyjne zamknie się w czasie nieprzekraczającym pół godziny.Dokumenty niezbędne do zawarcia ugody przed mediatorem :
 • dowody osobiste stron,
 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • jeśli w kwestiach dotyczących dziecka zapadły już wcześniej jakieś wyroki (były już wcześniej ustalane alimenty/władza rodzicielska) to również takie orzeczenia
Ugoda zatwierdzona przez Sąd poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym, czyli można w oparciu o nią egzekwować alimenty w postępowaniu egzekucyjnym przez komornika sądowego.Podstawa prawna:Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1851 z późn. zm.),),Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.)